Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Nedir?

Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri’nde can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kayıpların önlenmesi çin gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini üstlenen yetkili kişilere ‘’Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu’’ denir. İşletme sorumluluğunu üstlenecek mühendislerin EMO tarafından verilen ‘’Elektrik Y.G. Tesisleri İşletme Sorumluluğu’’ ve SMM belgesine sahip olması gereklidir.

Neden Yapılır?

1 kV’un üzerindeki tesisler doğru kurulamadığında ve işletilemediğinde can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşırlar. Bu nedenle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Mühendisleri Odası, riski azaltmak ve tesis güvenliğini artırmak için bazı yasal düzenlemeler yapmışlardır. 1 kV’un üstündeki Yüksek Gerilim Tesislerinin İşletme Sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin yetki ve yükümlülükleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı resmi gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Bu Yönetmelik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun hükümlerine dayandırılarak yasal ve zorunlu hale getirilmiştir.

Nasıl Yapılır?

İşletme sorumlusu görevi üstlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazır durumda işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve durumu işletme sahibine rapor eder. Belirlenen işletme personelinin eğitimini yaptırır ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alır. YG Tesislerinin tek hat şemasını hazırlayarak YG Hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasını sağlar. Manevra yönergerlerini hazırlayarak işletme personeline imza karşılığında verir. İşletmelerde gereken manevralar, işletme sorumlusu tarafından yapılır yada kendi gözetimi altında ve sorumluluğunda sorumluluğu kendine ait olmak üzere yetkili bir işletme personeli tarafından yapılabilir. İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında açmanın değerlendirilerek gerekli manevraların yapılası işletme sorumlusunun talimatıyla gerçekleşir. İşletmee ilişkin topraklama tesislerini, işletme çalışma koşullarına ve Elektrik Tesisleri’nde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre düzenli aralıklarla veya gerektikçe yapılmasından sorumludur.

Teklif isteyin